fbpx

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
opublikowana dnia 06.10.2020 roku

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi
osobowymi i wykorzystywania plików cookies oraz innych technologii w ramach strony
internetowej www.roseberryhome.pl. Administratorem strony jest Joanna Wszeborowska-
Kludzińska, ul. Opacka 22/3, 80-330 Gdańsk. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych
z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając
wiadomość na adres: roseberryhomepl@gmail.com

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Korzystanie ze strony internetowej https://roseberryhome.pl oznacza zaakceptowanie
poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies. Zapoznaj się proszę z jej
postanowieniami – znajdują się w niej informacje dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzam
dane oraz komu je powierzam. Dbam o bezpieczeństwo danych osobowych moich
Użytkowników.
Jako Administrator zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności
i Plików Cookies, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej treści
dokumentu. Zmiany w Polityce mogą wynikać z rozwoju technologii internetowej, wdrażania
nowych funkcjonalności i narzędzi na stronie, a także zmian w powszechnie obowiązującym
prawie. Na górze dokumentu znajduje się data publikacji aktualnej wersji Polityki
Prywatności.

§1 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności i plików cookies, przyjmuje się następujące
znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Joanna Wszeborowska-Kludzińska, ul. Opacka 22/3, 80-330
  Gdańsk.
 2. Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej oraz
  nawiązujący kontakt drogą elektroniczną z Administratorem.
 3. Strona internetowa – strona internetowa, która dostępna jest pod adresem
  www.roseberryhome.pl
 4. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora
  na rzecz Użytkownika polegająca na wysyłaniu listów elektronicznych,
  za pośrednictwem których Administrator informuje Użytkownika o nowościach na
  stronie, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia
  Administratora i/lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu, jakim jest
  marketing bezpośredni. Więcej informacji na temat zasad działania Newslettera
  znajduje się w dalszej części dokumentu o tym samym tytule.
 5. Formularz/e – miejsca na Stronie umożliwiające uzupełnianie danych (także
  osobowych) przez Użytkownika w określonych celach, takich jak: otrzymywanie
  Newslettera, pobranie bezpłatnych materiałów, dokonanie wpisu w postaci
  komentarza czy wysłanie wiadomości do Administratora.
 6. RODO – rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzanie o Ochronie Danych).
§2 DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA

 1. Administratorem danych osobowych jest Joanna Wszeborowska-Kludzińska,
  ul. Opacka 22/3, 80-330 Gdańsk.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych
  informacji zaznaczonych na stronie Administratora jako obowiązkowych, wiązać się
  będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu
  lub podjęcia określonych działań.
 3. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych,
  których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji
  samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki
  zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody
  na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych,
  których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik
  przekazał je Administratorowi.
 4. Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane
  w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
   tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — na podstawie art.
  6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
   archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą
  służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
  uzasadniony interes administratora),
   analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych
  automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies
  Google Analytics, Piksel Facebooka, Piksel Instagrama — na podstawie art. 6 ust. 1
  lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
   wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1
  lit. a RODO (zgoda),
   zarządzania Stroną internetową i stronami Administratora na innych
  platformach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
  administratora);
   w celu wysyłania Newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
  uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach
  marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną (zgoda),
   w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora
  do indywidualnych potrzeb – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
  uzasadniony interes administratora),
   w celu obsługi fanpage pod nazwą “RoseberryHome.pl” i wchodzenia
  w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
  uzasadniony interes administratora),
   w celu obsługi profilu pod nazwą Roseberry.Home na Instagramie i wchodzenia
  w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
  uzasadniony interes administratora),

 w celu obsługi profilu pod nazwą RoseberryHome na Bloglovin’ i wchodzenia
w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora),
 w celu obsługi profilu pod nazwą Roseberry_Home na Pinterest i wchodzenia
w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora),
 komentowanie na Stronie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

 1. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem –
  w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies
  oraz danych logowania, o czym będzie mowa poniżej).
  Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty,
  np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu
  operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte
  do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych
  demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej
  ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania
  stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania treści
  marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników. Więcej
  informacji o polityce cookies znajduje się w paragrafie 7 niniejszej polityki.
 2. Użytkownikowi przysługują w każdej chwili następujące uprawnienia zawarte w art.
  15- 21 RODO:
   prawo dostępu do treści jego danych,
   prawo do przenoszenia danych,
   prawo poprawiania danych,
   prawo sprostowania danych,
   prawo usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
   prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy
  lub bez podstawy prawnej,
   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie
  prawnie uzasadnionego interesu administratora,
   prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych
  osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne
  z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
   prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie
  przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Administrator zwraca uwagę, że powyższe uprawnienia nie są bezwzględne
  i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych
  osobowych Użytkownika. Dotyczyto np. prawa do uzyskania kopii danych.
  Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób,
  takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. W celu poznania ograniczeń
  dotyczących Twoich uprawnień zapraszam do zapoznania się z treścią RODO.
  Użytkownikowi zawsze jednak przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
  nadzorczego. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się
  do Administratora poprzez adres e-mail: roseberryhomepl@gmail.com lub listownie
  na adres Administratora, wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie
  udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego
  uzasadnienia.
 4. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może być
  w każdym czasie cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy
  mailingowej Administratora i zaprzestaniem wskazanych działań. Cofnięcie zgody
  pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie
  zgody przed jej cofnięciem. W niektórych przypadkach, dane mogą nie zostać
  całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi
  roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy Kodeks Cywilny lub np. w celu
  realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora. Każdorazowo
  Administrator odniesie się do żądania Użytkownika, odpowiednio uzasadniając dalsze
  działania wynikające z obowiązków prawnych.
 5. Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej,
  do państw trzecich, i jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywanie
  wyłącznie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności –
  Privacy Shield” lub tym, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo
  danych. Z uwagi na korzystanie z usług Google, Facebook, Instagram, Pinterest,
  Bloglovin’ dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych
  Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach.
  Google i Facebook przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują
  odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa
  Unii Europejskiej. Często stosują też mechanizmy zgodności przewidziane
  przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Link do listy
  podmiotów, które przystąpiły do „Tarczy prywatności – Privacy Shield”:
   https://www.privacyshield.gov/welcome. Szczegółowe informacje dostępne są
  w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich
  stronach internetowych. Obecnie usługi oferowane np. przez Google, Facebook,
  Instagram dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej.
  Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców
  w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.
 6. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji
  poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz:
   do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego
  — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody.
  Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony
  przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub
  okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,
   do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych
  osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych,
  wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora,
   przez okres maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera
  w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji
  i dacie wypisania się z newslettera, o ilości otrzymanych newsletterów,
  podejmowanych działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi
  wiadomościami), lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności przez danego
  subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek wiadomości od Administratora.
 7. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą
  one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator
  nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest
  do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
 8. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością,
  zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator

przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa
powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych
osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych
osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.
W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby
upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.
Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich
danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności
nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia
antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.

 1. Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty,
  którym powierza przetwarzanie danych osobowych (takie jak np. firmy umożliwiające
  wysyłkę newsletterów) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony
  i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa,
  w szczególności przez RODO.
 2. Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych
  m.in. następującym podmiotom:
   FreshMail Sp. z o.o. Al. 29 Listopada 155c, 31- 406 Kraków NIP 6751496393, co
  służy przesyłaniu i korzystania z systemu mailingowego,
   Nazwa.pl Sp. z o.o., ul. Medweckiego 17, 31-870 Kraków NIP 675140292, co służy
  przechowywaniu danych osobowych na serwerze, obsługi domeny i serwera
  pocztowego
   Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, co służy
  korzystaniu z usług Google, w tym poczty e-mail,
   innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej,
  administracyjnej, lub do świadczenia usług rzecz Administratora, np. księgowych,
  informatycznych, graficznych, copywritterskich, prawniczych, windykacyjnych itp.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być
  przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi
  przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających
  niezbędność pozyskania od Administratora tych danych.
 4. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora
  Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane
  z przetwarzaniem danych osobowych.
 5. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
  podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności
  Użytkownika w rozumieniu RODO.
 6. W ramach strony internetowej i technologii śledzących dane Użytkownika mogą być
  profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą
  Administrator kieruje do Użytkownika (głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną).
  Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika,
  w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza
  zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam
  do zainteresowań Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone
  z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają
  one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja,
  zachowania na Stronie. Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec
  profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki
  Użytkownika.

§4 FORMULARZE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą
  formularzy dostępnych na Stronie, takich jak: 
  • formularz zapisu na newsletter, 
  • formularz pobrania bezpłatnych materiałów, 
  • formularz kontaktowy,
  • formularz pozostawiania komentarzy.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter lub
  formularza pobrania bezpłatnych materiałów przetwarzane są w celu przesyłania
  Użytkownikowi bezpłatnych materiałów oraz newslettera.
 4. Formularz zapisu na newsletter i pobrania bezpłatnych materiałów wymagają
  podania w odpowiednim miejscu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są
  obowiązkowe. Następnie w celu dodania adresu e-mail do bazy subskrybentów
  Administratora, Użytkownik musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane dane osobowe
  dodawane są do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera lub otrzymania
  bezpłatnych materiałów. Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z
  niniejszą Polityką Prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji
  marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. e-
  maila) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Podstawą prawną przetwarzania
  danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z
  samodzielnego zainicjowania kontaktu i wyrażenia dodatkowej zgody na
  otrzymywanie newslettera lub bezpłatnych materiałów.
 5. Poprzez zapis na newsletter Użytkownik wyraża również zgodę
  na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
  Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego
  produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji
  handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014
  r. poz. 243 ze zm.)
 6. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki newslettera, w tym
  m.in. do informowania o usługach, nowych wpisach blogowych, produktach,
  promocjach i rabatach oferowanych przez Administratora lub produktach osób
  trzecich polecanych przez niego. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co
  spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera zgodnie z zasadami zawartymi
  w niniejszej polityce prywatności. 7. Newsletter jest wysyłany przez czas
  nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody,
  dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie newsletterowej jeszcze
  przez okres do 2 lat, w celu wykazania faktu udzielenia przez Użytkownika zgody
  na komunikację poprzez newsletter, działań Użytkownika (otwieralności e-maili)
  oraz chwili jej wycofania, a także ewentualnych związanych z tym roszczeń, co
  stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Wysyłka newslettera może zostać zaprzestana w przypadku niewykazania
  przez Użytkownika aktywności przez minimum 1 rok od rozpoczęcia świadczenia

usługi newsletter lub odczytania ostatniej wiadomości e-mail (wysłanego newslettera).
W takim przypadku, Administrator usunie dane Użytkownika z systemu do wysyłki
newslettera (dostawcy). Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania żadnej
wiadomości od Administratora, chyba że zdecyduje się ponownie zapisać
w formularzu zapisu na Newsletter lub skontaktuje się z Administratorem w inny,
wybrany w tym celu sposób.

 1. System mailingowy wykorzystywany do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką
  aktywność i podejmowane działania Użytkownika związane z przesyłanymi do niego
  e-mailami (data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki, moment wypisania
  się, itp.). 9. Administrator może także prowadzić remarketing  na podstawie art. 6 ust.
  1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na promocji
  i reklamie usług kierowany do osób zapisanych na newsletter, w ten sposób, że podane
  adresy e-mail subskrybentów zostają wgrane do narzędzia marketingowego
  oferowanego przez Facebook Inc. tzw. menadżera reklam, a następnie kierowana jest
  do nich reklama utworzona przez Administratora lub osoby upoważnione, poprzez
  konto reklamowe Administratora, pod warunkiem, że subskrybenci newslettera są
  jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam założone konto).
  Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej.
  W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia
  zaktualizowana baza subskrybentów. Dokładna informacja o tzw. grupach
  niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tych
  danych znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook.
 2. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego
  przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu zmierzającego do podjęcia współpracy
  lub wymiany istotnych informacji z Administratorem. Dane przekazywane przez
  Użytkownika w ten sposób uwzględniają: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon – plus
  treść wiadomości, która może uwzględniać numer telefonu. Podstawą prawną
  przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika
  wynikająca z samodzielnego zainicjowania kontaktu i wypełnienia formularza.
  Powyższe dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z niniejszą
  Polityką Prywatności w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem. Po zakończeniu
  kontaktu, dane mogą być archiwizowane, co jest prawnie uzasadnionym interesem
  Administratora. Administrator nie określa dokładnego okresu archiwizacji, a tym
  samym usunięcia wiadomości. Jednakże maksymalny okres nie będzie wynosić dłużej
  niż terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów prawa.
  11.Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza umożliwiającego
  pozostawianie komentarzy przetwarzane są w celu wymiany informacji z
  Administratorem. Wszelkie dane w formularzu komentarzy Użytkownik podaje
  dobrowolnie, jeżeli chce taki komentarz pozostawić. Umieszczając komentarz
  Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych. Są to: imię, nazwisko, e-
  mail, nazwa strony internetowej, numer IP. Niektóre dane oznaczone jako
  obowiązkowe muszą zostać wpisane. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe i służy
  wyłącznie w celu wykluczenia spamu lub/i wyświetlenia avatara Użytkownika.
  Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim.
  12.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych
  przez czytelników Strony i bloga. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania
  komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe
  zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron
  umieszczone bez jego zgody.

13.Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom
trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika (na podstawie umowy powierzenia). Dane
pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.
14.Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google
powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług,
na ich stronach internetowych.

 1. Użytkownik może podjąć kontakt z Administratorem:
  • samodzielnie poprzez zainicjowanie kontaktu mailowego,
  • samodzielnie poprzez zainicjowanie kontaktu poprzez serwis Facebook, Instagram,
  Pinterest lub Bloglovin’,
  • pozostawienie komentarza na blogu. 
 2. Użytkownik kontaktując z Administratorem za pośrednictwem poczty
  elektronicznej, w sposób naturalny przekazuje mu swój adres e-mail jako adres
  nadawcy wiadomości. Treść wiadomości mailowej może uwzględniać także
  stanowisko na jakim pracuje Użytkownik, miejsce pracy, czy telefon. Podstawą
  prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika
  wynikająca z samodzielnego zainicjowania kontaktu.
 3. Użytkownik kontaktując z Administratorem za pośrednictwem serwisu Facebook,
  Instagram, Pinterest lub Bloglovin’ może przekazać Administratorowi swoje dane
  kontaktowe, takie jak e-mail i telefon z prośbą o nawiązanie kontaktu zwrotnego przez
  Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim
  przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z samodzielnego zainicjowania
  kontaktu.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych
  osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez
  Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz. 
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom
  trzecim. 
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione
  przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

§5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE

 1. Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad specjalistycznych i nie odnoszą się
  do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie,
  skontaktuj się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad lub z Administratorem
  na podane dane kontaktowe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności
  za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działań czy zaniechań
  podejmowanych na jej podstawie.
 2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich
  określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, video, bezpłatne materiały,
  itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub części
  bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.
 3. Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba
  że wskazano inaczej.

§6 TECHNOLOGIE

 1. W celu korzystania ze strony internetowej Administratora niezbędne jest posiadanie:
   urządzenia z dostępem do sieci Internet.
   aktywnej skrzynki poczty elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail.
   przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.
   oprogramowania umożliwiającego odczyt treści w przedstawionych formatach
  np. pdf, video, mp3, mp4.

§7 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje
  tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze,
  tablecie, smartfonie) podczas korzystania ze strony Administratora.
 2. Pliki cookies umożliwiają ulepszanie strony pod kątem potrzeb użytkowników ją
  odwiedzających i pozwalają na dostosowanie zawartości mojej strony internetowej
  do indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz potrzeb innych odwiedzających ją
  użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób
  użytkownicy strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu mogę
  ulepszać moją stronę internetową, jej zawartość, strukturę i wygląd. Cookies mogą być
  odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. 
 3. Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio z mojej strony internetowej)
  oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych niż moja
  strona).
 4. Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:
  a)  Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku
  i prowadzenia działań remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem
  Administratora. Narzędzie to dostarczane jest przez Facebook Inc. oraz jego spółki
  powiązane. To narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam,
  pokazuje jakie działania podejmują Użytkownicy Strony oraz pomaga dotrzeć
  do określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights).
  Informacje zbierane w ramach używania Piksela Facebooka są anonimowe
  i nie pozwalają na Twoją identyfikację. Pokazują ogólne dane na temat użytkowników:
  lokalizację, wiek, płeć, zainteresowania. Dostawca może łączyć te informacje
  z informacjami jakie mu przekazujesz w ramach posiadanego konta w portalu Facebook,
  a następnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi założeniami i celami. Administrator
  zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Piksel Facebooka
  i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia, jak również zarządzanie swoimi
  ustawieniami prywatności w portalu Facebook. Więcej informacji znajduje się
  pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
  b) Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google
  Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań
  Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony
  Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.
  Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane
  w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym
  interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co
  następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony. W ramach
  korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek
  danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację. Administrator zaleca
  zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics,

możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego
narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906.
c) Wtyczki kierujące do social mediów: Facebook, Instagram, Pinterest, Bloglovin,
LinkedIn, YouTube. Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest
do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu
społecznościowego np. Facebooka. Następnie posiada możliwość kliknięcia “Lubię to”
lub „Udostępnij” i polubienia fanpage Administratora, znajdujący się w portalu Facebook
lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.).
Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności danego portali social media
przed założeniem konta w tym portalu. Administrator nie ma wpływu na dane
przetwarzane przez dany portal social media. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika
w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są
przetwarzane przez portal społecznościowy np. Facebook, który staje się ich
administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane
przez wtyczkę Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mogą też być aplikowane
w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę a następnie kojarzone z danymi
gromadzonymi w portalu Facebooka. Użytkownik korzystając ze Strony akceptuje ten
fakt. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie
w ten sposób.
d) Narzędzia służące do oceny efektywności kampanii reklamowych Google Ads
– w celu prowadzenia kampanii reklamowych oraz remarketingowych, co jest prawnie
uzasadnionym interesem Administratora. Administrator nie gromadzi żadnych danych,
które pozwalałyby na identyfikację danych osobowych Użytkownika. Administrator
zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Google w celu poznania szczegółów
działania tych funkcji oraz ich ewentualnego wyłączenia z poziomu przeglądarki
Użytkownika.
e) Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców,
Administrator może osadzać na Stronie treści z portali, serwisów, blogów i innych stron
internetowych zewnętrznych podmiotów. W szczególności mogą to być filmy z serwisu
You Tube czy Vimeo. Wspomniane podmioty trzecie mogą zapisywać pewne dane
o odtworzeniach treści jakich dokonał Użytkownik. Jeśli nie chcesz, żeby miało
to miejsce, wyloguj się z danego portalu (jeśli posiadasz tam konto i jesteś zalogowany)
zanim odwiedzisz moją Stronę lub nie odtwarzaj danych treści na Stronie. Możesz też
zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować wyświetlanie Ci określonych treści.
Każdorazowo zapoznaj się z polityką prywatności poszczególnych dostawców usług
i narzędzi zewnętrznych.
f) Linki afiliacyjne i programy partnerskie, w tym Google AdSense
Na Stronie Administratora mogą pojawiać się linki afiliacyjne do określonych produktów
lub usług podmiotów trzecich. Jest to sposób monetyzacji treści znajdujących się
na Stronie, a udostępnianych co do zasady bezpłatnie. Kliknięcie w link nie spowoduje
po stronie Użytkownika naliczenia żadnych opłat. Jeśli przejdziesz na stronę
zewnętrznego podmiotu klikając w link afiliacyjny i dokonasz zakupu produktu może mi
zostać przyznana prowizja. Korzystając ze Strony zgadzasz się na wykorzystanie plików
cookies w tym zakresie. Na Stronie mogą też pojawiać się okienka reklamowe
z produktami podmiotów trzecich, w ramach tzw. Google AdSense. Administrator
informuje, iż nie ma wpływu na treść tych reklam ani ich wygląd, o których decyduje
algorytm dostawcy, w tym wypadku Google LLC.    Ustawienia i personalizację reklam
możesz zmodyfikować bezpośrednio z poziomu swojej przeglądarki wchodząc
pod adres: https://adssettings.google.com/authenticated.

Administrator ponownie zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdego
z dostawców powyższych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian
i ustawień, zapewniających ochronę praw Użytkownika.

 1. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są
  po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej,
  oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia
  rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas
  określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej
  konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików
  cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W wielu przypadkach oprogramowanie
  służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie
  dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
  plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób,
  aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
  internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu
  Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
  cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie ich,
  ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
  internetowych Strony i utrudnić jej funkcjonowanie.Więcej informacji na temat plików
  cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji
  „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
  8.Podczas pierwszego wejścia na Stronę Użytkownik musi wyrazić zgodę na cookies lub
  podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać
  z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody.  Jeżeli nie chcesz
  takiej zgody wyrazić – opuść Stronę. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia swojej
  przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w przeglądarce
  Użytkownik znajdzie niezbędne informacje.
  §9 LOGI SERWERA
 4. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym
  przechowywana jest Strona. 
 5. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi
  obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce
  internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. 
 6. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 7. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami
  korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu
  identyfikacji Użytkownika. 
 8. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania
  Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do
  administrowania serwerem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z Polityką Prywatności i bezpieczeństwem
danych osobowych Użytkownikowi przysługuje możliwość kontaktu, zgłoszenia swoich

wątpliwości i próśb poprzez wysyłanie wiadomość na adres: roseberryhomepl@gmail.com.
Administrator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi w ciągu 30 dni roboczych, od dnia
otrzymania wiadomości od Użytkownika.
UWAGA: Informacje na stronie są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora
i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ani indywidualnej porady.
Wszelkie decyzje i działania podejmujesz na własną odpowiedzialność.

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku, Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, gdzie wyjaśniamy, jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Akceptuję Zobacz szczegóły

Nie wspieramy Internet Explorer'a

Drogi Użytkowniku,
Nie zapewniamy wsparcia dla przeglądarki Internet Explorer. Niektóre elementy na stronie mogą wyświetlać się niepoprawnie.

Zachęcamy do zmiany przeglądarki na Google Chrome lub Firefox.

Zamknij